Bestil din farveprøve her!

1. Betingelser for anvendelse

 • 1.1 Enhver anvendelse af disse hjemmesider, der tilbydes af James Hardie Europe GmbH og/eller dennes tilknyttede selskaber ("James Hardie Europe GmbH") (herefter kaldet "James Hardie Europe GmbH hjemmesiden") er udelukkende tilladt på grundlag af disse betingelser. I særlige tilfælde kan disse generelle betingelser for anvendelse suppleres, ændres eller erstattes af flere betingelser, fx ved køb af produkter og/eller tjenester. Så snart brugeren logger på eller, hvis der ikke kræves et særligt log-in, åbner den tilsvarende James Hardie Europe GmbH hjemmeside, accepterer brugeren disse betingelser for anvendelse i disses respektive versioner.
 • 1.2 I tilfælde af tilbud på nettet, der henvender sig til virksomheder eller offentlige institutioner, repræsenteres den pågældende virksomhed eller institution af brugeren og skal forklare sine handlinger og kendskab.
 

2. Tjenester

 • 2.1 James Hardie Europe GmbH leverer på James Hardie Europe GmbH hjemmesiden visse oplysninger og software, om nødvendigt sammen med dokumentation, for søgning eller downloading.
 • 2.2 James Hardie Europe GmbH er til enhver tid berettiget til helt eller delvist at afbryde driften af James Hardie Europe GmbH hjemmesiden. På grund af karakteren af internet- og computersystemer er James Hardie Europe GmbH ikke ansvarlig for en uafbrudt tilgængelighed af James Hardie Europe GmbH hjemmesiden.
 

3. Registrering, adgangskode

 • 3.1 Nogle sider på James Hardie Europe GmbH hjemmesiden kan være beskyttet af en adgangskode. Af hensyn til sikkerhed af forretningstransaktioner kan kun registrerede brugere få adgang til disse sider. James Hardie Europe GmbH stiller ikke noget krav om registrering. James Hardie Europe GmbH forbeholder sig især retten til at underlægge tidligere gratis tilgængelige hjemmesider krav om registrering. James Hardie Europe GmbH har til enhver tid ret til at ophæve adgangstilladelsen ved at blokere for adgangsdata uden at skulle angive årsag, især hvis brugeren
  • 3.1.1 har givet urigtige oplysninger for registrering;
  • 3.1.2 ikke har overholdt disse betingelser eller pligten til forsigtig håndtering af adgangsdata,
  • 3.1.3 brudt en hvilken som helst gældende lov i forbindelse med adgang eller brug af James Hardie Europe GmbH hjemmesiden eller
  • 3.1.4 ikke har benyttet James Hardie Europe GmbH hjemmesiden i en længere periode.
 • 3.2 Hvis en registrering er planlagt, har brugeren pligt til at angive sandfærdige oplysninger til registreringen og til omgående at informere James Hardie Europe GmbH (hvis planlagt: online) om enhver senere ændring. Brugeren skal sørge for at modtage e-mails, der sendes til den af ham oplyste e-mailadresse.
 • 3.3 Efter registrering modtager brugeren et brugernavn og en adgangskode (herefter kaldet "brugerdata"). Ved første adgang skal brugeren ændre den adgangskode, der er angivet af James Hardie James Hardie GmbH til, en adgangskode, der kun kendes af ham. Brugerdataene gør det muligt for brugeren at se, ændre, eller, om nødvendigt, at tilbagekalde eller forlænge sin godkendelse af databehandling,
 • 3.4 Brugeren sikrer, at brugerdataene ikke er tilgængelige for tredjemand og er ansvarlig for alle ordrer og andre aktiviteter, der udføres under brugerdata. Efter hver anvendelse skal man gå ud af det adgangskode-beskyttede område. Hvis brugeren bliver klar over, at tredjepart misbruger brugerdataene, har brugeren pligt til omgående, skriftligt, at oplyse Hardie Europe GmbH, og om nødvendigt i forvejen ved e-mail.
 • 3.5 Efter modtagelse af meddelelse i henhold til klausul 3.4 lukker James Hardie Europe GmbH for adgang til det adgangskode-beskyttede område med disse brugerdata. Blokeringen kan kun ophæves på basis af en særlig ansøgning fra brugerens side til James Hardie Europe GmbH eller efter en ny registrering.
 • 3.6 Brugeren kan når som helst skriftligt kræve sletning af sin registrering, forudsat, at sletningen ikke strider imod behandlingen af igangværende, kontraktmæssige forhold. I dette tilfælde vil James Hardie Europe GmbH slette alle brugerdata og alle brugerens øvrige, gemte personlige data, lige så snart disse ikke længere er nødvendige.
 

4. Ret til brug af oplysninger, software og dokumentation

 • 4.1 Brug af oplysninger, software og dokumentation, der er gjort tilgængelige på James Hardie Europe GmbH hjemmesiden, sker på betingelse af disse betingelser og krav, eller, i tilfælde af opdatering af oplysninger, software eller dokumentation, af relevante licensbetingelser, der tidligere er aftalt med James Hardie Europe GmbH. Særskilt aftalte licensbetingelser, fx ved downloading af software, går forud for disse betingelser.
 • 4.2 James Hardie Europe GmbH giver brugeren en ikke-eksklusiv og ikke-omsættelig ret til at bruge de oplysninger, software og dokumentation, der er gjort tilgængelige på James Hardie Europe's hjemmeside i det omfang, der er aftalt, eller, hvis intet er aftalt, i det omfang, der svarer til det formål, der er tilstræbt af James Hardie Europe GmbH ved at gøre samme tilgængeligt.
 • 4.3 Software leveres gratis i maskinlæsbar form. Der er ikke noget krav om at opgive kildekoden. Kildekoder på åben kilde-software er udelukket, hvor licensbestemmelser, som har prioritet over disse betingelser, ved videregivelse på åben kilde-software, kræver offentliggørelse af kildekoden. I dette tilfælde gør James Hardie Europe GmbH kildekoden tilgængelig mod betaling af omkostninger.
 • 4.4 Hverken oplysninger, software eller dokumentation må på noget tidspunkt distribueres af brugeren til tredjemand, udlejes eller på anden måde gøres tilgængelig. Med mindre på anden måde tilladt ved obligatoriske, juridiske bestemmelser, må brugeren ikke ændre, genskabe eller gengive softwaren eller dets dokumentation, og brugeren må heller ikke fjerne dele af det. Brugeren må gerne tage en backup-kopi af softwaren, hvis en sådan kopi er nødvendig for at sikre fremtidig brug på basis af nærværende betingelsen for brug.
 • 4.5 Oplysninger, software og dokumentation er beskyttet ved lov om ophavsret, internationale ophavsretslige aftaler og anden lovgivning og aftaler om intellektuel ejendomsret. Brugeren skal overholde disse rettigheder, især ikke fjerne alfanumeriske identifikatorer, varemærker eller meddelelser om ophavsret fra oplysninger, software, dokumentation eller kopier deraf.
 • 4.6 Bestemmelserne i §§ 69a et seq. i den tyske ophavsretslov (Urheberrechtsgesetz) eller tilsvarende bestemmelser, der er gældende ifølge gældende lov om ophavsret, skal forblive upåvirkede i alle andre henseender.
 

5. Intellektuel ejendomsret

 • 5.1 Uanset de særlige bestemmelser i afsnit 5 i nærværende Betingelser for anvendelse må oplysninger, varemærker og andet indhold på James Hardie Europe GmbH hjemmesiden ikke ændres, kopieres, reproduceres, udlejes, benyttes, komplementeret eller på anden måde bruges på nogen anden måde uden forudgående, skriftlig tilladelse fra James Hardie Europe GmbH.
 • 5.2 Bortset fra brugsretten eller anden ret, der udtrykkeligt er giver heri, må brugeren ikke gives andre rettigheder af nogen art, især til firmanavn eller industrielle ejendomsrettigheder så som patenter, brugsmodeller eller varemærker, og James Hardie Europe GmbH må heller ikke underlægges en tilsvarende forpligtelse til at give sådanne rettigheder.
 • 5.3 I den udstrækning brugeren lægger ideer og forslag ud på James Hardie Europe GmbH hjemmesiden, kan James Hardie Europe GmbH benytte disse uden beregning til brug for udvikling, forbedring og distribuering af produkter fra deres portefølje.
 

6. Brugerens forpligtelser

 • 6.1 Ved brug af James Hardie Europe GmbH hjemmesiden, må brugeren ikke
  • 6.1.1 krænke god moral ved sin brugeradfærd;
  • 6.1.2 krænke industrielle ejendomsrettigheder og copyright eller anden ejendomsret;
  • 6.1.3 videregive indhold, der indeholder vira, såkaldt trojanske heste eller andre programmer, der kan beskadige softwaren;
  • 6.1.4 gå ind på, gemme eller sende hyperlinks eller indhold, som han ikke er berettiget til, især, hvis disse hyperlinks eller indhold krænker fortrolighedsforpligtelser eller er ulovlige; eller
  • 6.1.5 udbrede reklame- eller uopfordrede e-mails (såkaldt "spam") eller upræcise advarsler om virus, funktionsfejl og tilsvarende eller anmode om deltagelse i konkurrencer, '"sneboldeffektsystemer”, kædebreve, pyramidespil og tilsvarende aktiviteter.
 • 6.2 James Hardie Europe GmbH kan til hver en tid nægte adgang til James Hardie Europe GmbH hjemmesiden, især hvis brugeren krænker sine forpligtelser ifølge disse betingelser og krav.
 

7. Hyperlinks

James Hardie Europe GmbH hjemmesiden kan indeholde hyperlinks til tredjeparts hjemmesider. James Hardie Europe GmbH påtager sig intet ansvar for indholdet på sådanne hjemmesider og James Hardie Europe GmbH repræsenterer eller godkender ikke sådanne hjemmesider eller disses indhold som deres eget, da James Hardie Europe GmbH ikke styrer oplysningerne på sådanne hjemmesider og er ikke ansvarlig for sådanne siders indhold eller oplysninger. Deres anvendelse sker på brugerens risiko.
 

8. Ansvar for juridiske og materielle fejl

 • 8.1 I den udstrækning, at oplysninger, software eller dokumentation leveres omkostningsfrit, er der intet ansvar for materielle fejl eller fejl ved adkomst til oplysninger, software og dokumentation, især for disses korrekthed, at de er uden fejl, uden tredjemands industrielle ejendomsrettigheder og copyrights, fuldstændighed og/eller anvendelighed - undtagen i tilfælde af forsæt eller svigagtig hensigt.
 • 8.2 Oplysningerne på James Hardie Europe GmbH hjemmesiden skal forstås som eksempler og kan indeholde specifikationer eller generelle beskrivelser af tekniske muligheder for produkter, som måske ikke altid er tilgængelige i særlige tilfælde (fx på grund af produktændringer). Retligt bindende aktiver eller produkternes ydelsesegenskaber må derfor kun aftales med James Hardie Europe GmbH eller dennes pågældende datterselskab ved køb af det pågældende produkt.
 

9. Andet ansvar, malware

 • 9.1 James Hardie Europe GmbH's ansvar for materielle skader eller adkomstfejl skal administreres ifølge bestemmelserne i afsnit 8 i nærværende Betingelser for anvendelse. Ethvert andet ansvar for James Hardie Europe GmbH er udelukket, med mindre det kræves ifølge lovgivning, fx i henhold til loven om produktansvar, grov uagtsomhed, fare for liv, lemmer eller helbred, som følge af en antagelse om kvalitetsgaranti, som følge af svigagtig tildækning af en skade eller på grund af brud på grundlæggende kontraktlige forpligtelser.
 • 9.2 Imidlertid skal erstatning for brud på grundlæggende kontraktlige forpligtelser begrænses til en forudseelig skade, typisk for denne kontrakttype, medmindre der er tale om bevidst eller grov uagtsomhed.
 • 9.3 Selv om James Hardie Europe GmbH altid bestræber sig på at holde James Hardie Europe GmbH hjemmesiden fri for malware (fx virus, trojanske heste, computer-orme eller tilsvarende anden software) lover hverken James Hardie Europe GmbH eller deres datterselskaber for udelukkelse af malware og giver ikke nogen garanti for dette. Inden downloading af oplysninger, software og dokumentation skal brugeren, for sin egen sikkerheds skyld og for at hindre spredning af malware på James Hardie Europe GmbH hjemmesiden, sikre at der er de nøvendige sikkerhedsforanstaltninger og virusscannere.
 • 9.4 En ændring i bevisbyrden til skade for brugeren hænger ikke sammen med de ovennævnte bestemmelser i afsnit 9.1 og 9.2.
 

10. Databeskyttelse

James Hardie Europe GmbH overholder gældende regler om databeskyttelse. James Hardie Europe GmbH's praksis om privatlivets fred, hvilket kan ses via hyperlinks på James Hardie Europe GmbH hjemmesiden ved indsamling, brug og behandling af persondata på brugeren af James Hardie Europe GmbH hjemmesiden.
 

11. Yderligere aftaler, værneting, gældende ret

 • 11.1 Subsidiære aftaler skal være skriftlige.
 • 11.2 Eksklusivt værneting skal være Düsseldorf, hvis brugeren er en handlende i den betydning, der er defineret i tysk handelsret.
 • 11.3 De enkelte sider på James Hardie Europe GmbH hjemmesiden drives og administreres af James Hardie koncernens virksomheden og/eller datterselskaber. Siderne tager hensyn til de bestemmelser, der er gældende i det enkelte land, hvor det ansvarlige firma er registreret.
 • 11.4 James Hardie Europe GmbH påtager sig ikke ansvar for, at oplysninger, software og/eller dokumentation fra James Hardie Europe GmbH hjemmesiden også kan genfindes eller downloades på steder uden for det pågældende land. Hvis brugere går ind på James Hardie Europe GmbH hjemmesiden uden for dette land, så er de udelukkende ansvarlige for opfyldelse af alle gældende, lokale love.
 • 11.5 Adgang til oplysninger, software og/eller dokumentation på James Hardie Europe GmbH hjemmesiden fra lande, hvor sådan adgang er ulovlig, er ikke tilladt. I så fald, og hvis brugeren ønsker at indgå forretningsaftaler med James Hardie Europe GmbH, skal brugeren kontakte de pågældende datterselskaber i James Hardie Europe GmbH i det pågældende land eller selve James Hardie koncernen.
 • 11.6 Brugen af James Hardie Europe GmbH hjemmesider, også i tilfælde af datterselskaber, er udelukkende underlagt tysk ret og ekskluderer FNs Konvention om aftaler Kontrakter for internationalt salg af varer eller andre lovvalgsregler i international privatretlige forhold. Sådanne lovvalgsregler gælder ikke, hvis der ikke kan opnås lovlig aftale ifølge gældende lov.  I så fald skal den lov, der er gældende dèr, hvor det pågældende datterselskab er registreret, være gældende.
×

Bestil din personlige farveprøve i dag

Udforsk den nye Hardie® VL Planks stilrene design og eksklusive V-samling, der gør montagen nemmere. Se farverne med dine egne øjne og mærk materialet i dine hænder.
Bestil farveprøve her!
×